Schenken met belastingvoordeel

U kunt op een financieel voordelige manier een gift schenken waarbij de overheid eigenlijk mee helpt. Dit kunt u doen door te schenken met belastingvoordeel. Hieronder leest u hier meer over. Ook bevat dit artikel informatie een mogelijkheid om te schenken met belastingvoordeel waarvan iedereen hoopt dat dat nog heel lang niet hoeft te gebeuren:  over schenken door een nalatenschap. Dat heeft voordelen voor de erfbelasting.

Stichting Bouwstenen voor Zambia heeft de ANBI-status toegekend gekregen van de overheid. Hierdoor zijn uw giften aftrekbaar bij de aangifte van de inkomsten- of vennootsbelasting. Giften met ingang van 3 oktober 2014 geschonken zijn aftrekbaar (op die datum werd Bouwstenen voor Zambia een stichting). Het fiscale voordeel is afhankelijk van uw inkomen. Het kabinet past met ingang van 2019 de belastingtarieven aan waardoor ook de aftrek van giften voor goede doelen anders wordt.

Omdat u een deel van de donaties aan Stichting Bouwstenen voor Zambia terug kunt krijgen van de belasting kunt u, zonder dat het u extra geld kost, dus méér helpen om de kinderen van de Linda Blind Farm School in Zambia extra te helpen.

Belastingvoordeel

Hoeveel belastingvoordeel u kunt verkrijgen is afhankelijk van de belastingschijf waarin u valt. Meer informatie over de aftrekbaarheid van uw gift, vindt u op de website van de belastingdienst.

Wilt u snel berekenen wat uw belastingvoordeel is, dan kunt u bijvoorbeeld kijken op de website van de Belastingdienst. Er zijn ook andere websites op het internet waar u snel uw belastingvoordeel kunt bereken.

Aan de aftrekbaarheid zijn twee voorwaarden verbonden:

1.            Alleen het bedrag aan giften dat 1% van het eigen drempelinkomen en dat van de eventuele fiscale partner te boven gaat, kan worden afgetrokken. Het af te trekken bedrag moet bovendien minimaal € 60,00 bedragen.

2.            de maximale aftrek is bovendien 10% van het/beider verzamelinkomen.

Zie voor meer informatie ook de website van de belastingdienst via bovenvermelde link.

Verschillende manieren waarbij de belasting meehelpt:

  1. Schriftelijke overeenkomst zonder tussenkomst van notaris
  2. Notariële akte met tussenkomst van de notaris
  3. Nalatenschap met tussenkomst van notaris

Een schenking vastleggen kunt u doen via de notaris. Dan besteedt u het uit. Aan het opstellen van de actie zijn wel extra kosten voor de schenker aan verbonden. Een alternatief is de schriftelijke overeenkomst tussen de schenker en Bouwstenen voor Zambia onderling, zonder inmenging van de notaris. Beide partijen krijgen in dat geval een origineel exemplaar van de schriftelijke overeenkomst voor de eigen administratie. Bij een eventuele regulier controle van de Belastingdienst kan men naar dit afschrift vragen.

Schriftelijke overeenkomst

Om uw gift aan Bouwstenen voor Zambia aftrekbaar te maken van de belasting, kunt u uw donatie ook vastleggen in een zogenaamde “schriftelijke overeenkomst  voor een periodieke gift in geld”. Sinds 1 januari 2014 is het niet meer nodig om hiervoor een notariële akte bij de notaris op te laten stellen. Aan deze schriftelijke overeenkomst zijn voor u en voor Bouwstenen voor Zambia geen kosten verbonden. In deze schriftelijke overeenkomst verbindt u zich om u periodiek – met een minimum van 5 jaar – een vast bedrag aan Bouwstenen voor Zambia te schenken. Deze verplichting vervalt bij overlijden in de looptijd.

Voorwaarden die de belastingdienst stelt zijn:

  • De overeenkomst moet worden afgesloten voor een periode van minimaal vijf jaar: langer kan natuurlijk ook.
  • De overeenkomst wordt in tweevoud opgemaakt en zowel door u (en eventueel uw partner) als door Bouwstenen voor Zambia ondertekend.
  • U maakt regelmatig (tenminste 1 maal per jaar) een bedrag over naar dezelfde ANBI-instelling.
  • De ANBI-instelling levert geen tegenprestatie voor de gift;
  • De gift wordt automatisch beëindigd aan het eind van de looptijd of bij het overlijden van de schenker.

U kunt de ”schriftelijke overeenkomst voor een periodieke gift in geld”  hier downloaden. Als u het invult, print en ondertekend aan ons toe stuurt, maken wij de overeenkomst rond en sturen u een door Bouwstenen voor Zambia ondertekend exemplaar terug. U kunt deze schriftelijke overeenkomst versturen naar Stichting Bouwstenen voor Zambia, Julianasingel 49, 5802 AT VENRAY.

Het is eventueel ook mogelijk indien u dat wenst om uw schenking via een automatische machtiging te laten verlopen. Wij zullen dan elke periode (maand/kwartaal/jaar) automatisch het bedrag van uw rekening incasseren. Als u hiervan gebruik wilt maken, klikt u dan op: Formulier Doorlopende Machtiging. Dit doorlopende machtigingsformulier kunt u printen, ondertekenen en naar bovenvermeld adres sturen samen “met de schriftelijke overeenkomst voor de een periodieke gift in geld” die u hierboven ook kunt downloaden.

Nalatenschappen

Met een testament bepaalt u wat er in geval van overlijden met uw nalatenschap gebeurd. U kunt hierin als u dat wenst niet alleen personen maar ook goede doelen op nemen. Het nalaten aan goede doelen is vrijgesteld van erfbelasting. Dus er wordt dan geen belasting geheven over de nalatenschap.

Erfgenaam:

U kunt in het testament de Stichting Bouwstenen voor Zambia op laten nemen als erfgenaam voor een bepaald bedrag. Dat noemt men erfstelling. Bouwstenen voor Zambia zou in dat geval een percentage van uw nalatenschap ontvangen. U  beslist zelf welk percentage dat is.

Legaat:

U kunt er ook voor kiezen om de Stichting Bouwstenen voor Zambia bijvoorbeeld legataris te maken. Op deze manier wordt de Stichting niet als erfgenaam in het testament opgenomen. U stelt dan een exact bedrag vast dat u Stichting Bouwstenen voor Zambia wilt nalaten.

NB: deze tekst is met heel veel zorg samengesteld. Wij kunnen echter, zoals u zult begrijpen, geen aansprakelijkheid dragen voor eventuele foutjes of nieuwe ontwikkelingen en dergelijke. Wij adviseren u om ook de website van de Belastingdienst te raadplegen en/of contact op te nemen met uw eigen accountant of belastingadviseur.

Volg mij!

©2013

Login