Het is gelukt: Linda Blind Farm School heeft licht! Finally there is the (electricity) power :).

 

Een klein, eenvoudig, lampje en een fitting bevestigd aan het plafond… je staat er niet bij stil maar er gaat weer een nieuwe wereld aan mogelijkheden open.

Hier staat electriciteit de laatste maanden ook hoog op de agenda. En nog steeds is electriciteit voor ons heel vanzelfsprekend: wordt het donker dan druk je op het knopje en word je ruimte verlicht, je kunt wanneer je maar wilt je mobiel opladen. Voorbeelden genoeg. Je kunt doorgaan met waar je mee bezig was en de wereld is binnen handbereik.

Electriciteit is echter geen vanzelfsprekendheid in Afrika en ook niet in Zambia. Electriciteit en dus ook verlichting, is zeker niet voor iedereen bereikbaar. En als het dan al zo is, dan kent iedereen het fenomeen van de stroomuitval. En dat is geen uitzondering maar meer dagelijks leven.

Maar nu is er eindelijk licht in de duisternis op de Linda Blind Farm School/Xavier Community School. Letterlijk is er licht. Het heeft heel wat inspanningen en vasthoudendheid gekost. Onder de niet aflatende leiding van de headteacher, Priscar, is het afgelopen maand eindelijk gelukt:

de Linda Blind Farm School is aangesloten op electriciteit!! Ze hebben licht! Led-licht natuurlijk. 

Alle klaslokalen, de bieb, de teacher room, het kantoor van de headteacher, het computerlokaal! Ongelooflijk maar waar. Wat een vooruitgang. En wat een mogelijkheden gaan deze lampjes bieden voor het gebruik van het schoolgebouw. Denk bijvoorbeeld aan volwassenonderwijs in de avonduren ( je moet weten dat in Zambia al vanaf 17.00 u letterlijk de duisternis invalt en zonder verlichting is het dan ook pikkedonker).

Nu nog wel de lampjes in de fitting houden. Die had men er weer uit gehaald om te voorkomen dat ze kapot gaan of meegenomen zouden worden :).

Met alle blijdschap is natuurlijk ook een kanttekening wel op zijn plek. Want ook in Afrika is men meer dan bekend met de energiecrisis en een aanhoudende stroomproblematiek (denk bijvoorbeeld aan oude kolencentrales, aanhoudende droogte en tekort aan water en opwekcapaciteit et cetera).

Zonnepanelen zouden een duurzame oplossing kunnen zijn voor de mensen van de Linda Blind Farm en voor de Linda Blind Farm School. Gebruik maken van de natuurlijke zonenergie is zeker een duurzame oplossing en belangrijke bijdrage aan de verbetering van de woon- en leefomstandigheden, ook voor de toekomst. Samen met onze partners, teachers en bewoners zoeken we naar een goede, duurzame en betaalbare oplossing.

Ideeen? Kennis? Suggesties? Tips? Zeker welkom.

A small, simple lamp and a fitting attached to the ceiling … opens up a new world of possibilities.

Here electricity has also been high on the agenda in recent months. And we still take electricity for granted: when it gets dark, you press the button and your room is lit and you can charge your mobile phone whenever you want. Examples enough. You can continue what you were doing and the world is at your fingertips.

Electricity, however, is not a given in Africa nor in Zambia. Electricity, and therefore lighting, is certainly not available to everyone. And if it is, everyone knows the phenomenon of power cuts. And no this not an exception but more everyday life.

But now there is finally light in the darkness at the Linda Blind Farm School. Literally there is light. It has taken a lot of effort and tenacity. Under the relentless leadership of the headteacher, Priscar, last month we finally succeeded:

The Xavier Community School is connected to electricity!!! They have light! LED light, of course. 

All the classrooms, the library, the teacher’s room, the headteacher’s office, the computer room! Unbelievable but true. What a progress. And what possibilities these lights are going to provide for the use of the school building. Think for example of literacy classes for adults in the evening hours (you should know that in Zambia as early as 5 pm darkness falls and without lighting it is pitch dark).

Of course, with all the joy, a comment is in order. In Africa, too, people are more than familiar with the energy crisis and persistent power problems (think of old coal-fired power plants, persistent drought and shortage of water and generating capacity, etc.).

Solar panels could be a sustainable solution for the people of the Linda Farm and for the Xavier Community School. Using the natural solar energy is certainly a sustainable solution and important contribution to the improvement of housing and living conditions, also for the future. Together with our partners, teachers and residents, we are looking for a good, sustainable and affordable solution.                                                                                                                                                                                                                                             Ideas? Knowledge? Suggestions? Tips? Definitely welcome.

 

Geen reacties

Sorry, het is niet meer mogelijk te reageren op dit bericht

Doneren Sponsorloop Vierdaagse 2024 door Thuy

Sponsor Thuy Nguyen

TEDx Venlo | Building Schools in Zambia

During his TED-talk, Xavier speaks of his efforts, and hopes to inspire the audience to start their own initiatives.

TED-talk Xavier Friesen

Mijn Sponsors

Wilde Ganzen

Elke gedoneerde euro ten behoeve van een samenwerkingsproject tussen Bouwstenen voor Zambia en Wilde Ganzen is € 1,50 waard! Bijvoorbeeld de bouw van de primary school, de aanschaf van leerboeken en, héél belangrijk in bestrijding Covid 19, het handwash bassin voor genoeg en schoon (drink)water. Lees meer over onze samenwerking:

Bouwstenen voor Zambia & Wilde Ganzen

Volg mij!

Events

©2013

Login