Creatief onderwijs/ education voor teachers and children at Nekacheya, Linda Community and a few lessons at the Xavier Community School supported by Janneke and Ellen.

Artlessen op de Xavier Community School/Linda Blind Farm School.

De teachers en leerlingen hebben de afgelopen weken genoten van de aanwezigheid van Janneke Mes. Het was een weerzien voor Janneke, teachers en kinderen. Janneke was in 2018 ook op de Xavier Community School/ Linda Blind Farm School en deed hier vrijwilligerswerk.


En daar is het dus niet bij gebleven. Haar enthousiasme, betrokkenheid en commitment heeft haar, samen met Ellen de Jong, in 2021 de Stichting Eljaluso doen oprichten.

 

Cognitief onderwijs  (bijvoorbeeld lezen, rekenen, taal en schrijven) is natuurlijk heel erg belangrijk op school en voor de toekomst van kinderen en jongeren. Ook creatief onderwijs en ontwikkeling van creatieve vaardigheden zijn heel belangrijk voor de vorming van kinderen en van jongeren (want om goed te kunnen schrijven is fijne motoriek heel belangrijk bijvoorbeeld).  Lessen in muziek, theater en beeldende vorming zijn niet alleen leuk, maar ook nodig. Creatief onderwijs is daarom belangrijk in heel het onderwijs. Eerder postte ik al over art-lessen op de Xavier Community School. Met kinderen die heel trots kleiwerkjes lieten zien.

Gedreven door de visie op het belang van het stimuleren van creatieve ontwikkeling bij kinderen, vroegen Janneke en Ellen teachers hoe ze zouden kunnen helpen. Ze ontwikkelden een methode om teachers te helpen om expressie en creativiteit op scholen te integreren in de onderwijslessen. Want creatief bezig zijn bevordert niet alleen het zelfvertrouwen van kinderen maar ook ontwikkeld het een deel van het brein dat met cognitief leren alleen, veel minder gestimuleerd wordt. De oog-hand coordinatie wordt geoefend en het ontwikkelen van ruimtelijk inzicht wordt geprikkeld. Denk aan het probleemoplossend leren denken. Maar ook de fijne motoriek wordt hiermee geoefend. En dat is weer noodzaak om goed te leren schrijven maar ook voor menig vak straks. Oftewel kinderen kunnen de vaardigheden die ze trainen met art-work meteen op school en later in het vervolgonderwijs, en zeker ook het beroepsonderwijs, heel goed gebruiken.

     Workshops aan teachers. De teachers hebben er duidelijk heel veel plezier in om zelf voorbeelden voor de art-lessen te maken.

Workshops for teachers. The teachers clearly enjoy making their own examples for the art lessons.

Janneke en Ellen geven workshops op een aantal scholen in Livingstone. Workshops aan kinderen en aan teachers. En de door hen samengestelde lespakketten voor de scholen (met daarin de leskaarten en lesmaterialen) biedt de teachers de handvatten om te gebruiken bij het zelf geven van art-lessen in de klas. In die lespakketten bijvoorbeeld veel opdrachten aan de hand van thema’s om samen met de kinderen aan de slag te gaan. Maar niet alleen leskaarten die de teachers kunnen gebruiken voor de art-lessen maar juist ook materialen om meteen aan de slag te kunnen gaan.

Janneke en Ellen dragen Afrika, Zambia, Livingstone en in het bijzonder het creatieve onderwijs aan kinderen, een warm hart toe. Ze studeerden beiden cross-culturele psychologie en verblijven onder meer in Malawi. Janneke was al eerder in Zambia op onder andere de Xavier Community School. Ze hebben de stichting Eljaluso opgericht om hun werk meer toekomstbestendigheid te kunnen geven. Nieuwsgierig? Kijk op Kijk op https://www.eljaluso.com/

  Art lessons supported by Janneke and Ellen from Eljaluso at the Nekacheya School

The teachers and students have enjoyed Janneke Mes’s presence over the past few weeks. It was a reunion for Janneke, teachers and children. Janneke was also at Xavier Community School/Linda Blind Farm School in 2018 and volunteered here.
And so it didn’t stop there. Her enthusiasm, involvement and commitment led her, together with Ellen de Jong, to establish the Eljaluso Foundation in 2021.

Cognitive education (e.g., reading, math, language and writing) is of course a primary importance at school and for the future of children and youth. Creative education and development of creative skills are also very important for the formation of children and young people (because for example in order to write well, fine motor skills are very important, for example).  Lessons in music, theater and visual education are not only fun, but also necessary. Creative education is therefore important throughout education. Earlier I posted about art classes at Xavier Community School. With children showing clay works with a big smile and very proudly.

Driven by the vision of the importance of stimulating creative development in children, Janneke and Ellen asked teachers how to be helpful and developed a method to help teachers to integrate expression and creativity in schools. Because being creative not only boosts children’s self-confidence, but it also develops a part of the brain that is much less stimulated by cognitive learning alone. Eye-hand coordination is practiced and the development of spatial insight is stimulated. For instance like developing and practising problem-solving thinking and skills. But it also exercises fine motor skills. And that in turn is necessary to learn to write well but also for many trades later on. In other words, children can use the skills they train with art-work immediately at school and later in secondary education, and certainly in vocational, professional, education.

Janneke and Ellen give workshops at a number of schools in Livingstone. Workshops for children and for teachers. And the teaching packages they put together for the schools (including lesson cards and teaching materials) offer the teachers the tools to use in giving art lessons themselves in the classroom. These teaching packs contain, for example, many assignments based on themes to work on with the children. But not only lesson cards that teachers can use for art lessons, but also materials to get started right away.

Janneke and Ellen carry a warm heart for Afrika, Zambia, Livingstone and especially for education for children. They both studied cross-cultural psychology and resided in Malawi, among other places. Janneke was previously, in 2018,in Zambia at the Xavier Community School, among other places. They established the Eljaluso Foundation to make their work more future-proof. Curious? Visit https://www.eljaluso.com/

Janneke at our neighbour school, the Linda Community School, before

Geen reacties

Sorry, het is niet meer mogelijk te reageren op dit bericht

Doneren Sponsorloop Vierdaagse 2024 door Thuy

Sponsor Thuy Nguyen

TEDx Venlo | Building Schools in Zambia

During his TED-talk, Xavier speaks of his efforts, and hopes to inspire the audience to start their own initiatives.

TED-talk Xavier Friesen

Mijn Sponsors

Wilde Ganzen

Elke gedoneerde euro ten behoeve van een samenwerkingsproject tussen Bouwstenen voor Zambia en Wilde Ganzen is € 1,50 waard! Bijvoorbeeld de bouw van de primary school, de aanschaf van leerboeken en, héél belangrijk in bestrijding Covid 19, het handwash bassin voor genoeg en schoon (drink)water. Lees meer over onze samenwerking:

Bouwstenen voor Zambia & Wilde Ganzen

Volg mij!

Events

©2013

Login