Check! Geschiedenis, heden en toekomst in een notedop. Check, Check! History, present and future in a nutshell! What an impact!

2023 > 2014: nog maar 9 jaar en één week geleden, ik was voor de eerste keer op de Linda Blind Farm in Zambia. Voor degenen die het nog niet kennen: een dorpje helemaal aan de rand van de stad Livingstone in het uiterste zuid-westen van Zambia. De stad die wereldberoemd is vanwege de mighty Victoria Falls, amper 10 minuutjes per auto van de Linda Blind Farm. Livingstone gelegen op een paar km van Zimbabwe en ongeveer 60 km van Botswana. Ook Namibië ligt maar op een flinke steenworp afstand. Zambia is een immens groot land met een oppervlakte van ruim 250 vierkante mijl en zo’n 17-18 miljoen inwoners. Ter vergelijking: Nederland is  bijna 42.00 km2 groot. Terug naar dat dorpje aan de buitenranden van Livingstone.

Ik was 11, zat in groep 8 van de basisschool en had besloten dat ik iets wilde gaan doen wat er toe zou doen. Ik wilde naar het buitenland en lesgeven. Meewarige blikken waren mijn deel. Maar ik liet het niet bij de wens en maakte een heus plan van aanpak en kreeg ook nog de goedkeuring van mijn klassenleraar, van de directeur van mijn basisschool, de Petrus Banden School in Venray, en vervolgens ook nog van de leerplichtambtenaar. En met hulp van Travel Active, bij ons naast de deur bijna in Venray, viel mijn oog op de Linda Blind Farm. Want daar was dat piepkleine schooltje: de Linda Blind Farm School.

De Linda Blind Farm School, in 2012 opgericht, als een schooltje voor vijf leerlingen, achter een gordijn, tussen twee muren van twee huisjes. Opgericht onder de bezielende leiding van Mr. Thomas die zich niet af liet schepen door wie dan ook en besloot het heft in eigen hand te nemen: onderwijs voor de meest kwetsbare kinderen. Kinderen die anders nooit op een school terecht zouden kunnen komen. En teacher Bridget samen met assistant to the teacher, Elidah, comiteerden zich aan dit schijnbaar onmogelijke plan en namen 5 kids onder de arm. Teacher Bridget en teacher Elidah, zijn, 11 jaar later, nog elke dag vol enthousiasme en energie, op school om de kinderen te helpen een betere toekomst te bouwen voor zichzelf en hun gezinnen en community. Wauw!

  2012 oude pre-school

 

Achteraf  was het natuurlijk een enorm naïef idee maar ik besloot dat dat de plek was waar ik wilde gaan helpen als assistant-to-the teacher.  Het was september 2014. Ik sprak natuurlijk amper een woord Engels dus daar moest eerst wat aan gedaan worden. Samen met mijn broertje, Gabòr, toog ik in de herfstvakantie naar Brighton in Engeland. Voor een hele intensieve cursus Engels. Een dikke week gebrainwashed en we konden ons nog redden ook daarna. Daarna informatie verzamelen en informatie verzamelen. Ik zag beelden van mensen die al op de Linda Blind Farm geweest waren. Op een zitbank in IJmuiden, voor de video, besloot ik dat de mensen vast en zeker niet zaten te wachten op iemand van 11 jaar die les wilde geven. Wat nodig was, was een echte school. Want alleen een echte school zou echt helpen.

En toen… toen gebeurde er iets magnifieks. Mijn klasgenoten, vrienden, bekenden en steeds meer mensen die me niet bekend waren, media, kranten, tijdschriften, organisaties en bedrijven, heel veel mensen, zelfs over de Nederlandse grenzen heen, werden enthousiast en hielpen mee. Een grote sponsorloop op de Petrus Banden School gaf het startsignaal. Een website werd heel snel in elkaar gezet met hulp van Stan en Mikan van Hoezo-Media. En de rest is geschiedenis, heden èn toekomst.

website maken

februari 2014 sponsorloop

 

De teachers Bridget en Elidah stonden samen met Mr Thomas en mr Bilton aan de wieg van de Linda Blind Farm School. Een klein schooltje van 4×4 m2, wat  nu, 9 jaar later, uitgegroeid is tot de Xavier Community School. Ik weet nog als de dag van gisteren: de eerste keer op weg naar de Linda Blind Farm School.. mensen die we de weg vroegen haalden hun wenkbrauwen op, keken ons vreemd aan, wisten niet wat we bedoelden en uiteindelijk was er iemand die ons een richting op stuurden naar een grote boom ergens waar we het nog maar een keer moesten vragen. Vraag anno 2023 de weg en iedereen zal je vertellen waar de Xavier Community School ligt. De Linda Blind Farm School/Xavier Community School staat op de kaart (en ja ook op google maps :)).

 

  

2014 Mr Thomas and Mr Bilton

In februari 2014, toog ik voor de eerste keer naar Zambia. Met een heel mooi bedrag op zak. Genoeg om een échte (pre-) school te bouwen. Ik ontmoette de eerste keer ook Rabeccah en Kennedy Mukumbo van Dream Livingstone Zambia. Ze geloofden in mij en dat heeft geresulteerd in een, nu al 9-jaar durende, hechte, warme samenwerkingsrelatie. Met de onmisbare inzet en het vertrouwen van onder meer Mrs Jane Munga en Mr Thomas van de ZAPD (organisatie voor disabled people) als ook Mr Billy Milimo en later Mr Kambunga van het Ministerie van Educatie en een bevlogen headteacher van een andere school, Mr Harry Zimba, gingen samen op weg.

2014, Rabeccah Mukumbo, Billy Milimo ea.

2022 Rabeccah and Kennedy Dream Livingstone Zambia and 2022 Mr Kambunga Ministry of Education

schoolteam June 2022

En om een lang verhaal heel kort samen te vatten: in augustus 2014 werd de pre-school geopend. Negen jaar later is die echte school zelfs uitgebreid naar een echte basisschool. Volgend schooljaar start Grade 7, en zijn de pre- en de primary school echt compleet. Het 9-jarig jubileum is een mooi moment om te vieren wat we bereikt hebben dankzij en met de hulp van velen in Zambia, hier in Nederland en zelfs wereldwijd! En ook bijzonder, bij de pre- en primary school is het niet gebleven. Daarover komende weken meer.

Nu neem ik jullie graag even mee naar het prilste begin. Het begon met het gordijn, al snel groeide dat schooltje achter dat gordijn uit zijn voegen en kwam er het gebouwtje van 4×4 meter. 80 leerlingen. Zitten of lopen was er niet bij. Daarvoor was letterlijk geen plek. Huiswerk werd gemaakt door tegen de muur aan te schrijven, of op de rug van een klasgenootje. Voor boeken en schriften of speelmateriaal was geen geld. Huiswerk maakte je op een klein vouwblaadje. Je kent ze vast nog wel.

2012

  2014

2014

En nu? Elke grade een heel eigen, groot, klaslokaal. En een eigen tafel en stoel voor elk kind. Wat een verschil!V an het gordijn, via 4x4m2 naar de Xavier Community School waar nu elke dag meer dan 255 naar school gaan. Een echte pre school met 3 klassen en een hele echte primary school met nu 6 grades en nog elk jaar groeiend met een nieuwe klas.

   Check Check! August 2014, opening pre-school

9 jaar geleden was het natuurlijk een enorm naïef idee om als 11-jarige, nauwelijks Engels sprekend, komend vanuit Nederland, kinderen in Zambia te gaan onderwijzen en mensen te helpen scholen te gaan bouwen. Maar wat ben ik blij dat ik mijn dromen ben gaan leven. En samen met de teachers, de samenwerkingspartners, de mensen uit het dorp, het ministerie van onderwijs en heel veel andere mensen, zijn gaan dromen. Want wat 9 jaar geleden een naïef idee leek, is een realistische droom geworden met veel impact. De komende weken nemen we iedereen graag mee van het toen naar het nu (en naar de toekomst).

CHECK, CHECK!

 2022 primary school

  2022 primary school

  2022 pre- and primary school

  2022 primary school

2022 van Linda Blind Farm School naar Xavier Community School

2022 pre- and primary school

CHECK! WAUW!

2023 > 2014: just 9 years and one week ago, I visited the Linda Blind Farm in Zambia for the first time. For those who don’t know it yet: Linda Blind Farm is a little village at the very edge of the city of Livingstone in the far south-west of Zambia. world-famous for the mighty Victoria Falls, a mere 10 minutes by car from the Linda Blind Farm. Livingstone is located just a few km from Zimbabwe and about 60 km from Botswana. Zambia is an immense country with an area of over 250 square miles and some 17-18 million inhabitants. By comparison, the Netherlands is almost 4200 square miles.

I was 11, in grade 6 of primary school, and wanted to do something that would matter. To go abroad and teach. People were surprised, and rather skeptical. But soon I had made a real plan, got approval from my teacher, from the headmaster of my primary school, the Petrus Banden School in Venray, and also from the government’s officer (and yes, my parents agreed too ;)). And with the help of Travel Active, my eye fell on the Linda Blind Farm. With a little school, the Linda Blind Farm School.

The Linda Blind Farm School, founded in 2012, as a school for five students. Behind a curtain, just between two walls of two little houses. Founded under the inspiring leadership of Mr Thomas, who did not let anyone tell him no and decided to take matters into his own hands: create education for the most vulnerable children. Children who would otherwise have never been able to go to school. Furthermore, teacher Bridget together with assistant teacher Elidah, committed themselves to this seemingly impossible plan and took the 5 kids under their wings. Eleven years later, teacher Bridget and teacher Elidah, are still at the school every day full of enthusiasm and energy, helping the children build a better future for themselves and their families and community. Wow!

In hindsight, of course, it was a naive idea that I decided I wanted to go to help as an assistant teacher.  It was September 2013. I barely spoke any English, so that was the first item on the list. Together with my little brother, Gabòr, I travelled to Brighton in England during the holidays. For a very intensive English course. I was brainwashed for over a week, but it was a success. Afterwards, we managed to get by. I started to learn about the Linda Farm. I saw pictures made by people who had already been to Linda Blind Farm. On a bench in IJmuiden, in front of the video, I decided that teaching was not important at all. What was needed was a real school. Because only a real school would really help.

And then… then something magnificent happened. My classmates, friends, acquaintances and more and more people who did not know me, but also media, newspapers, magazines, organizations and companies, even people across the Dutch borders, became enthusiastic and helped. A big sponsor run at the Petrus Banden School became the main event. A website was put together very quickly with help from Stan and Mikan of Hoezo-Media. And the rest became history, present and future.

Together with Mr Thomas and Mr Bilton, teachers Bridget and Elidah founded the Linda Blind Farm School. A small school of 4×4 m2, which now, nine years later, has become the Xavier Community School. I remember it like it was yesterday: the first time on our way to the Linda Blind Farm School… The people we asked for directions raised their eyebrows, looked at us confused, as they didn’t know what we meant. It took a while, but finally there was someone who pointed us in a direction of a big tree somewhere. Ask directions to the Linda Farm in 2023 and everyone will tell you where the Xavier Community School is. The Linda Blind Farm School/Xavier Community School is on the map (and yes also on google maps :)).

In February 2014, I travelled to Zambia for the first time. Also, I had a raised an amazing amount of funds. Enough to build a real (pre-) school. I also met Rabeccah and Kennedy Mukumbo of Dream Livingstone Zambia the first time. They believed in the project and that has resulted in a, now 9-year lasting, close, warm working relationship. With the indispensable commitment and trust of Mrs Jane Munga and Mr Thomas from the ZAPD (an organization advocating for people with disabilities) as well as Mr Billy Milimo and later Mr Kambunga from the Ministry of Education and an inspired headteacher from another school, Mr Harry Zimba, among others, the team set off together.

And to make a long story short, the pre-school was opened in August 2014. Nine years later, that real school has even expanded into a real primary school. Next school year, Grade 7 starts, and the pre- and primary school are truly complete. The 9-year anniversary is a great moment to celebrate what we have achieved thanks to and with the help of many in Zambia, here in the Netherlands and even worldwide! And a special announcement, we will not stop at the pre- and primary school. More on that in the coming weeks!

Now I would like to take you back to the very beginning. When it all started with the gap behind the curtain, but soon the children were cramped in this little hole. They moved to a 4×4 building, what had previously been a house. 80 pupils. Sitting or walking was impossible. There was literally no room for that. Homework was done by writing against the wall or on the back of a classmate. There was no money for books or play materials. Homework was done on a small thin paper folding sheet. You probably remember the pictures.

And now? Each grade has a whole, large, classroom of its own. And an own table and chair for each child. What a difference! From the curtain, via 4x4m2 to the Xavier Community School where now more than 255 children go to school every day. A real preschool with 3 classes and a very real primary school with now 6 grades and still growing every year with a new class.

Nine years ago, of course, it was a hugely naive idea as an 11-year-old, who barely spoke English, coming from the Netherlands, to start teaching children in Zambia and helping people build schools. But how glad I tried to live my dreams. And together with the teachers, the many partners, the people from the village, the Ministry of Education and lots of other people, we started dreaming. Because what seemed like a naive idea 9 years ago has become a realized dream, with a lot of impact. And in the next weeks, we will tell you more about our new dreams!

Please for pictures, scroll above.

 

Geen reacties

Sorry, het is niet meer mogelijk te reageren op dit bericht

TEDx Venlo | Building Schools in Zambia

During his TED-talk, Xavier speaks of his efforts, and hopes to inspire the audience to start their own initiatives.

TED-talk Xavier Friesen

Mijn Sponsors

Wilde Ganzen

Elke gedoneerde euro ten behoeve van een samenwerkingsproject tussen Bouwstenen voor Zambia en Wilde Ganzen is € 1,50 waard! Bijvoorbeeld de bouw van de primary school, de aanschaf van leerboeken en, héél belangrijk in bestrijding Covid 19, het handwash bassin voor genoeg en schoon (drink)water. Lees meer over onze samenwerking:

Bouwstenen voor Zambia & Wilde Ganzen

Volg mij!

Events

©2013

Login