Weer voet aan de grond in Zambia!! Het is zover. A foothold in Zambia!

   

Voet aan de grond in Zambia!! Het is zover. Maandag vertrokken. Na ruim 25 uur en bijna 10.000 vliegkilometers en 4 vliegvelden verder, wachtte Rabeccah ons met open armen op het vliegveld van Livingstone!

A foothold in Zambia! The time has come. We left on Monday from Dusseldorf on our way to Livingstone. More than 25 hours, almost 10,000 flight kilometres and 4 airports further, Rabeccah was waiting for us at the airport of Livingstone, with open arms!

Wat goed om weer hier te zijn. En wat was ik nieuwsgierig naar de voortgang op de Linda Blind Farm School of The Xavier Community School zoals de school hier nu befaamd is. Na 2 jaar appen, mailen enz. zou ik niet alleen onze teachers van bijna het eerste uur weer terugzien maar ook in levende lijve de nieuwe teachers van de laatste 2 jaar ontmoeten. En daarbij onze headteacher, Prisca. En het ouder comitee. En natuurlijk en bovenal alle kinderen. Waarvan ik vele kinderen niet meer ken of nog als peutertje mee balletjes heb getrapt :). Zij zijn inmiddels ook ingestroomd in de school. Zoveel ontmoetingen te gaan want inmiddels hebben we heel veel mensen in Livingstone leren kennen die ik heel graag weer terug zie.

En natuurlijk ga ik de nieuwe primary school in het echt aanschouwen. We hebben nog een eerste oplevering op de planning staan samen met John Muleya, contractor, de teachers en onze samenwerkingspartners vanaf het eerste uur, Kennedy en Rabeccah Mukumbo van Dream Livingstone Zambia. Hieronder alvast een voorproefje: met John Muleya, onze contractor van Gig Nigdole en verantwoordelijk voor deze prachtige school

John, our professional and very reliable constractor, proudly standing before this masterpiece. 

Ook het handwash basin rijst op. U gaat verrast zijn. Een klein voorproefje al links op de foto hieronder Helaas is het handwash basin om meerdere redenen echt van levensbelang. “Handen stuk wassen” voor je eigen en andermans gezondheid is nog steeds van groot belang. Covid is niet weg. En de gevolgen van de klimaatveranderingen en aanhoudende droogte, hebben nu al een grote indruk op me gemaakt, elke dag dat ik op de Linda Farm was de afgelopen dagen. Het tekort aan genoeg (en schoon drink-) water is overduidelijk.

Handwash basin coming up

Samen met de teachers en onze partners gaan de handen deze weken weer elke dag uit de mouwen. Maandagmiddag rolde het eerste appje al binnen :): dinsdagochtend om 9.00 u stond onze head teacher Prisca me al op te wachten bij het Ministerie van Onderwijs :).

Kijk mee met onze blogs de komende weken want er staat veel op het programma. Met ook de officiële openingsceremony van de primary school. Iedereen heeft hiermee willen wachten tot ik erbij kon zijn. Het belooft een prachtig feest te worden als ik terugkijk naar de eerste openingsceremony van de pre school, bijna 8 jaar geleden, in augustus 2014 al weer ;).

  back in August 2014

Ik blijf bijna 4 weken hier, kijk vooral mee. U hebt, op welke manier dan ook, mee het verschil gemaakt voor nu al meer dan 200 kinderen die 8 jaar geleden nog naar een toekomst zonder toegankelijk en goed onderwijs keken. Ik wil graag uw ogen en oren en uw verteller zijn.

 

on my way to Livingstone, already arrived 🙂

So good to back again. And such a warm welcome at our partners place: guesthouse Sunbirds. And how curious I was about the progress at the Linda Blind Farm School or The Xavier Community School as the school is now known here. After 2 years of emailing and messaging, I would not only see our teachers again, but also meet the new teachers of the last 2 years in person. And also our headteacher, Prisca. And the parent committee. And of course and above all, all the children. Of which I do not know many children anymore from these very youngsters. Although: some of them I played football with as they were a toddler :). In the meantime, they have also joined the school.
So many meetings to go because in the meantime we have met a lot of people in Livingstone whom I would love to see again.

And of course I am going to see the new primary school in real life. We still have a first delivery planned together with John Muleya, contractor, the teachers and our partners from the very beginning, Kennedy and Rabeccah Mukumbo from Dream Livingstone Zambia.

The handwash basin is also rising. You are going to be surprised. Unfortunately, the hand wash basin is really vital for several reasons. “Washing your hands” for your own and others’ health is still very important. Covid has not left. And the effects of climate change and ongoing drought, have already made a big impression on me, every day I was at the Linda Farm these past few days. The shortage of enough (and clean drinking) water is obvious.

Together with the teachers and our partners, we will be rolling up our sleeves every day these weeks. Monday afternoon the first app came in :): Tuesday morning at 9.00 am our head teacher Prisca was already waiting for me at the Ministry of Education :).

Please check out our blogs in the coming weeks because there is a lot on the programme. Including the official opening ceremony of the primary school!! Everyone has been waiting for me to be there. It promises to be a wonderful celebration when I look back to the first opening ceremony of the pre school, almost 8 years ago, in August 2014 already ;).

I will be here for almost 4 weeks, please take a look. You have, in one way or another, made a difference for already more than 200 children who 8 years ago were looking at a future without accessible and good education. I would like to be your eyes and ears and your storyteller.

Kind regards, Xavier

Geen reacties

Sorry, het is niet meer mogelijk te reageren op dit bericht

TEDx Venlo | Building Schools in Zambia

During his TED-talk, Xavier speaks of his efforts, and hopes to inspire the audience to start their own initiatives.

TED-talk Xavier Friesen

Mijn Sponsors

Wilde Ganzen

Elke gedoneerde euro ten behoeve van een samenwerkingsproject tussen Bouwstenen voor Zambia en Wilde Ganzen is € 1,50 waard! Bijvoorbeeld de bouw van de primary school, de aanschaf van leerboeken en, héél belangrijk in bestrijding Covid 19, het handwash bassin voor genoeg en schoon (drink)water. Lees meer over onze samenwerking:

Bouwstenen voor Zambia & Wilde Ganzen

Volg mij!

Events

©2013

Login